Седмичник на Националния Браншови Пчеларски Съюз
 
http://www.bcci.bg - Българска търговско-промишлена палата

www.education-bulgaria.org - Национален център за професионално обучение в системата на БТПП


 
 
 

 

 
 
 

 
  [НБПС] [Членство] [Книга за гости] [Пчеларски форум]
 

Национален браншови пчеларски съюз (НБПС)


Представяне на НБСП

    Сдружение в обществена полза, създадено да работи за развитие на българското пчеларство. Съюзът е регистриран въз основа на Закона за пчеларството, приет от Народното събрание през юни 2003 г. Организацията е на специален финансов отчет към Министерство на правосъдието. Съюзът обединява физически и юридически лица от цялата браншова верига - производители на мед и други пчелни продукти, преработватели, търговци, специалисти по болести и лечение на пчелите, апитерапевти, производители на пчеларски инвентар, научни работници в областта на пчеларството - с една дума всички, свързани с този отрасъл. Членува в международната организация на пчеларите АПИМОНДИЯ.НБПС има делови контакти с:

    - Българската тъговско-промишлена палата (БТПП), в която е пряк член на съвета на браншовите организации.
    - член е на Националния център за професионално обучение (НЦПО) към БТПП.
    - асоцииран член на Конфедерацията на независимите кандидати (КНСБ) за защита на интересите на своите членове.Достъпът до информация (научна, търговска, професионална и пр.) също е сред приоритетите на съюза.

    НБПС бързо печели популярност, най-вече заради реалната подкрепа, която оказва на своите членове. За пчеларите особено полезна се оказва помощта, която получават по предприсъединителните програми. Освен първоначални консултации, експертите на съюза разработват и бизнес планове за своите членове. НБПС участва съвместно с GTZ (център за германско техническо сътрудничество) и Министерството на земеделието и горите в разработването на дългосрочна национална програма за развитие на подотрасъла. В тази насока НБПС възстанови членството на България в Международната пчеларска организация – Апимондия. Води преговори с представители на Апимондия, България да е домакин на световния конгрес през 2009 г. С цел да се продължи традицията и да се запази авторитета на България, НБПС привлече за съвместна работа Научно-консултативния съвет по пчеларство (НКСП), в който участват повече от 80 % от висококвалифицираните научни работници в областта на пчеларството. Тяхната задача е да организират и координират научната и практичната дейност в бранша, съобразно изискванията на съвременните технологии в света. НКСП е организатор на редица международни семинари и конференции. НКСП издава специализира научна литература.Пчеларски вестник

    От началото на 2004 г. съюзът издава специализирано издание - "Пчеларски вестник" - единственият за страната седмичник, посветен на проблемите на пчеларството. Чрез него пчеларите получават по-пълна и по-навременна информация. Той отразява най-съвременното в областта на пчеларството.Вестникът информира за:

    - нормативните документи, свързани с пчеларството и пчелните продукти;
    - изискванията, поставени пред биологичното пчеларство и производството на биологично чисти пчелни продукти;
    - предимството на браншовата структура като организация на всички, свързани с пчеларството (производство, преработка, търговия, снабдяване, наука и др.).
    Осигуряването на актуална информация става и чрез интернет страницата на съюза: http//nbps.press.bg Обучението на нови пчелари, както и мерките за усъвършенстване на професионалните умения на пчеларите с опит, също е сред приоритетите на съюза. Лектори са най-изявените научни работници в областта на пчеларството, а практиката се води на организирани за целта пчелини. Основна цел на НБПС е и увеличаване броя на пчелните семейства в България до 800 000. В момента пчелните семейства в страната са около 480 000. Когато се говори за увеличаване броя на пчелните семейства, обикновено се акцентира върху качеството на пчелните продукти, цени, възможности за износ и пр. Но не по-малко важна е дейността по разясняване на функцията на пчелите за опрашването на растенията. Икономическият и екологичен ефект от тази дейност е очевиден и едва ли се нуждае от коментар. Необходима е целенасочена държавна политика, която да осигури сектора в дългосрочен план. Това ще даде възможност не само да се произвеждат по-големи количества качествен мед, а ще гарантира и осъществяването на най-важната функция на пчелите - опрашването на растенията. В тази връзка сред приоритетите на НБПС е и увеличаване площите с медоносната растителност. Председател на НБПС е г-н Пламен Иванов - пчелар с 25-годишен стаж, спечелил първият пчеларски проект за България от програма САПАРД.


 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL