Брой 97   <<< предишен брой
 

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

   
    За периода от 11.11.2005 г. до 30.11.2005 г. органите на ДВСК извършиха над 2030 проверки на територията на цялата страна. Съставени са 50 бр. актове за Възбрана на 3362 кг пчелни продукти. За установените нарушения инспекторите са съставили 117 предписания и 28 акта за констатирано административно нарушение.
   


СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ПЧЕЛАРСТВОТО

    Доц. д-р Петър НЕНЧЕВ, секция Пчеларство, Аграрен факултет, Тракийски университет - Стара Загора
    Дейността по селекция и развъждане в пчеларството се регламентира от:
    I. Закон за животновъдството - ДВ бр. 65/8.08.2000 г., чл. 8(3), чл. 12 (1, 2, 3), чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 29, чл. 24, чл. 25, чл. 26, чл. 27, чл. 28, чл. 29, чл. 32, чл. 39 (1; 23), чл. 40, чл. 44А, чл. 47, чл. 48
    II. Закон за пчеларство - ДВ бр. 57/2003 чл. 18 (2, 3), чл. 19, чл. 20
    III. Наредба № 27 - ДВ бр. 70/10.07.2002 г. чл. 3, чл. 4, чл. 6
    IV. Наредба № 47 - ДВ бр. 103/11.11.2003 г. чл. 5, чл. 8, чл. 19 (1, 2), чл. 21
    V. Наредба № 35 - ДВ бр. 86/ 12.08.2004 г. раздел II и раздел III, раздел IV
    В тези държавни документи са посочени определени задължения на физическите лица, извършващи селекция в пчеларството и отглеждане на пчелни майки; на развъдните асоциации, както и контролът който ИАСРЖ трябва да упражнява върху дейността им.


ДА НЕ НАРУШАВАМЕ БИОЛОГИЧНИТЕ ЗАКОНИ

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Нищо в живота на пчелите не е случайно и всички опити, които се правят с най-различни цели, имащи много често стопанско значение, обикновено завършват безуспешно. Като пример може да се посочат опитите за увеличаване размерите им чрез принуждаване на пчелната майка да снася, а пчелите да отглеждат потомството в по-широки или по-дълбоки килийки на питите. Така стои въпросът и със съвременните жилища на пчелите. Има най-различни конструкции, различаващи се по форма и обем, но в практиката се налагат само тези, които са съобразени с естествената биология на пчелното семейство и физиологичните му особености.


ХИМИЧЕСКИТЕ ТОКСИКОЗИ И ЧИСТОТАТА НА ПЧЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

   
    Темата за екологична чистота на пчелните продукти е нещо като хит през последното десетилетие. Всъщност въпросът е твърде важен, като се знае, че животът на пчелите и получаването на пчелните продукти е в много тясна връзка с околната среда, която се обитава от пчелното семейство.
    Проблемни в това отношение са и последствията от вмешателствата на човека в живота на пчелите, имайки предвид не само употребата на ветеринарни препарати и дезинфекционни средства при борбата срещу болестите по пчелите, но и все по-честата употреба на захар и други, съдържащи захарни продукти и стимулатори при необходимост от подпомагане развитието на пчелните семейства или дори с комерчески цели.
    По материали от чуждестранния печат


По материали от 39-Я конгрес на Apimondia, 2005 г. - Дъблин, ИрландиЯ

ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЧЕЛИТЕ ГИ ЗАЩИТАВА ОТ БОЛЕСТИ

    Ст.н.с. д-р Калинка ГУРГУЛОВА
    Хигиенното поведение на пчелите, освен за отстраняването от гнездото на болни или умрели от гнилцови заболявания ларви, служи и за защита от паразитози по пилото неприятели на пчелите.


Влияние на възрастта на пчелната майка върху жизнеспособността на семейството В. И. ЛЕБЕДЕВ, Р. Р. САФИУЛИН, НИИ по пчеловъдство, "Управление на пчеловъдството на Татарстан"

   
    Измежду множеството фактори, влияещи върху жизнеспособността на пчелното семейство през годината, определяща роля има майката (нейният произход, възраст и физиологично състояние). Тя определя породната принадлежност и генотипа на семейството като цяло (заедно с търтеите, които са я оплодили). Опитните пчелари казват: "Лоша майка в семейството - отрано запланувани загуби при отглеждането на пчели."
    Учените-практици са установили, че приблизително 50% от майките живеят в семействата 2-3 години и загиват, обикновено при тиха смяна от пчелите, 30% живеят средно 5 години.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ДРЕБНИ, НО ВАЖНИ ФАКТИ ЗА ПЧЕЛАТА РАБОТНИЧКА

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Всеки добър пчелар трябва постоянно да се интересува от състоянието на своите пчели и да полага грижи за избягване на факторите, които водят до тяхното изтощаване и преждевременно износване и умиране.
    Върху продължителността на живота и дейността на пчелата работничка влияят много фактори:
    l нейното развитие през ларвния период (количество и качество храна и опаразитяване от вароатоза);
    l физиологичното й състояние, което е в зависимост от микроклимата и храната в гнездото;
    l сезона - зимен, когато е в покой или летен-при усилена работа;
    l близостта на източниците на нектар, прашец и вода, както и силата на вятъра, терена и температурата на въздуха;
    l наследствените качества;
    l други необичайно срещани фактори (отравяне, заболяване и пр.).


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL