Брой 96   <<< предишен брой
 

УСПЕХЪТ НА ЗИМУВАНЕТО

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Зимуването на пчелните семейства не трябва да се разглежда само като резултат от определени действия, които сме извършили в периода на подготовката им през есента, а като звено от целия комплекс от дейности в целогодишния цикъл на отглеждане на пчелите и прилаганите от пчеларя технологии. Затова, когато отчитаме как са иззимували пчелните семейства да се съобразяваме с неща като колко храна е изразходвана през този период, какво е количеството на подмора спрямо силата на зазимените семейства, температурния режим и възможностите на пчелите в кошера да го поддържат в началото на отглеждането на пило, възможността на презимувалото семейство да се развива бързо в началото на пролетта и да отглежда повече пило и свързаните с това възможности на презимувалите пчели да извършват активно тези дейности т.е. тяхното износване (активност на глътъчните жлези, мастното тяло, съдържание на белтък в организма им).
   


КАРТОНЕНИ ПАКЕТИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПЧЕЛИ

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Съвременното модерно пчеларство изисква пчеларят да е в състояние за кратко време и най-малко вложени средства да постигне желания икономически ефект.
    А за да стане това е необходимо да се търсят варианти, които биха облекчили не само работата на пчеларя, но и по-лесно и бързо да се осъществяват някои много трудоемки и свързани с риск практики.


КРЪГЛАТА РАМКА

   
    Все по-често читателите на вестника и колеги пчелари ни задават въпрос за т.н. унгарски кошер с въртящи се кръгли рамки. Нашето мнение e, че устройството му е твърде скромно, а ефектът от неговото използване - съмнителен, тъй като все още няма по-значителни практически наблюдения за описваните предимства. Някои от тях дори противоречат на установеното досега. За какво става въпрос?


Мелисопалинологията и нейните приложни аспекти

    Гл. ас. д-р Юлияна АТАНАСОВА, катедра "Ботаника", Биологически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"
    Палинологията е раздел от ботаниката, който изучава поленовите зърна и спорите на висшите растения. Раздел от палинологията, чийто обект на изследване са пчелния мед и пчелния прашец е мелисопалинологията. Чрез микроскопски анализ на полена маже да бъде установен ботаническия и географски произход на меда и пчелния прашец.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

КАКВО Е ЯЙЦЕТО НА ПЧЕЛАТА И КАК СТАВА РАЗВИТИЕТО МУ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Яйцето, снесено от пчелната майка, представлява полова клетка с дължина около 1.5 мм и тегло 0.11-0.15 мг. Двата противоположни края на яйцето се наричат полюси. На предния край, има малък отвор, наречен микропил, през който проникват сперматозоидите, при преминаването на яйцата покрай отвора на семеприемното мехурче на майката.


ПЧЕЛАРСТВОТО В ТУРЦИЯ

    Проф. д-р Георги ЦАНКОВ
    Това е страна с население 72,3 мил. и територия 779,4 хил. квадратни километри. Пчеларството е добре развито. Общият брой на пчеларите в страната е 153 622 с 4,2 мил. пчелни семейства (през 1985 г. те са били 2,6 мил.). Ежегодно в Турция се произвеждат по 67-75 хил. тона мед. По количеството на изнесения годишно мед Турция е на четвърто место в света след Китай, Аржентина и САЩ. Важна роля в пчеларството играе професионалния сектор. Около 80% от меда се получава от подвижно пчеларство.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL