Брой 72   <<< предишен брой
 

НЕОТЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЮЛИ

    Гл.ас. д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Тракийски университет - Стара Загора, Аграрен факултет
    1. Особености в развитието на пчелните семейства
    * Климатични особености: най-високи средни месечни температури (дните са горещи и сухи); краткотрайни, понякога поройни, валежи; в повечето райони на страната през втората половина на месеца се засушава.
    * Медоносна растителност: Ниската влажност и високите температури са причина за намаляване на нектароотделянето в природата. В полските райони естествената тревна и плевелна растителност осигуряват поддържаща паша. Слънчогледът, люцерната (за семепроизводство), лавандулата, резенето, памукът и тютюнът са последната за сезона главна паша. В планинските райони пчелите събират нектар от ливадната растителност и от растенията по сечищата и младите горски насаждения.


МАЙКАТА - ОТ ЯЙЦЕ ИЛИ ЛАРВА?

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    По въпросите на майкопроизводството и условията за получаване на пчелни майки почти няма неизяснени въпроси. На науката и практиката е добре известно и значението на възрастта на пчелната ларва, при която пчелите започват да я отглеждат за бъдеща царица, тъй като ларвите за майка от самото начало получават храна (пчелно млечице) малко по-различна от тази на ларвите за пчели работнички.


КРАДЦИ НА МЕД

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    С настъпване на главните пчелни паши притокът на нектар в пчелните семейства достига своя апогей. Стремежът на пчелите е всяка капка от сладкия божи дар - нектарът, да бъде бързо пренесена, преработена и складирана надеждно в питите. Не са малко в животинския свят бозайниците и насекомите, които посягат към готовата продукция на пчелните семейства. Едни от тях /мечките, мишките, а защо не и човека/ унищожават питите с мед, а понякога и пчелните семейства. Други /пеперудата мъртвешка глава, ухолазките, мравките, земните пчели и др./ се хранят само с пчелен мед.


НЕКТАРОНОСНИТЕ КУЛТУРИ ИМАТ И ДРУГО ЗНАЧЕНИЕ

    Един от ефективните методи за подобряване на хранителната база на животните и пчелите е използването на добри нектароотделители в смес с различни хранителни и продоволствени култури. Предлагани са различни посевни смески, където главни компоненти са ценни в стопанско отношение продоволствени видове, а допълнителни - силни медоносни растения. Известни са грахово-фацелиеви, овесено-фацелиеви, бобово-фацелиеви, царевично-грахово-фацелиеви и др. смески.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ОПЛОЖДАНЕ НА МАЙКИТЕ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Слепият пчелар Франсоа Хубер, благодарение на своя верен слуга установява, че пчелата майка се опложда вън от кошера, във въздуха. Тя излита за около 25-30 мин и се завръща с шлейф (откъснати части от половия орган на търтея). Тогава се е смятало, че само един търтей опложда майката. Едва в средата на 20 век се доказва, че тя се опложда неколкократно (Тряско, 1951 г. и Рутнер, 1954 г) и че два-три дни след оплождането започва да снася първите яйца.


ДОЙДЕ ЛИ ВРЕМЕТО ЗА ЗАМЯНА НА ПЧЕЛАРСКИЯ БЕЛЕЖНИК?

    Д-р инж. Иван ПАРАШКЕВОВ, Плевен
    Ако използваме мъдрата дума "класификация" към желанията и разбиранията на различните пчелари относно използването на някакъв вид пчеларски бележник (дневник) ще се получи много интересна последователност. Разновидностите му са почти толкова, колкото са и използващите ги пчелари. Ще трябва да започнем с колегите, които напълно го отричат и дават за пример няколко десетки години трудов стаж без неговото използване. След тях се нареждат тези, които пишат с тебешир или нещо подобно по кошерите - обяснението е, че дъждът го изтрива в повечето случаи, а и не винаги се налага да се пише. После стигаме до хвърчащите листчета и картончета, които са или по джобовете на пчеларя или под капаците на кошерите и кой знае защо все се губят, когато биват потърсени. Е, полезни са, но и без тях може - и това е някакво обяснение.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL