Брой 65   <<< предишен брой
 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПО-МАЛКО ЩЕТИ

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Настъпи сезонът на активното провеждане на растителнозащитните мероприятия. Една дейност, без която не може и при която нашето пчеларство продължава да понася големи загуби, особено за тези, на които пчелните семейства стават жертва на иначе необходимите за земеделието третирания на растенията срещу болести, неприятели и вредители въобще. Затова, като се абстрахираме от съществуващите държавни документи, които регламентират мерките за недопускане отравяния на пчелите при пръскане с отровни за тях препарати и задълженията на страните да се постараем сами да предприемем действия, ограничаващи евентуалните щети. В случая става въпрос за мерки, когато токсичността на използваните препарати за пчелите не продължава повече от 5-6 дни.


ПОЗНАВАМЕ ЛИ НАРЕДБА № 15

ПЧЕЛАРИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВАТ НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ДА ЗНАЯТ КАК ДА ПРЕДПАЗЯТ ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНИЯ И КАК ДА ПОСТЪПВАТ ПРИ ВЪЗНИКНАЛО ОТРАВЯНЕ

    Ст.н.с. д-р К. ГУРГУЛОВА
    Много пчелари все още не знаят, че старата Наредба № 5 от 1985 г. е отменена и в момента действа Наредба № 15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейност /обн. ДВ бр. 47 от 01.06.2004 г./. Тази наредба е издадена на основание чл. 3, ал. 2 от Зкона за пчеларството.
    Наредбата съдържа 3 раздела.


ХИМИЧНА Т0КСИК03А

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Отравянето на пчели с различни химични съединения е един от важните проблеми на съвременното пчеларство. Умирането на пчели от прилагането в растениевъдството на химични продукти е отбелязано още в края на ХIX век.
    Широкото прилагане на растителнозащитни продукти /в САЩ над 1000, а в Русия над 630/, особено със самолети на огромни площи и неспазването на указанията за стриктното им използване са причина за големите икономически загуби в пчеларството.


СПОДЕЛЕН ОПИТ

ТЪРТОВЪЧНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПРАВЯНЕТО Й

    Петър БОНЕВ
    На осведомителния преглед през февруари гледаме най-напред за наличност на майка. Ако в средните пити има разновъзрастово пило - майка има. Не намерим ли пило в дадено семейство, а в другите има и пчелите най-често са разтревожени и зли, поставяме в средата на гнездото пита с яйца и прясно пило, взета от друго семейство, без пчелите. При проверката извършена след 3-4 дни, ако няма изградени маточници, майка има, но още не е започнала да снася. Но ако са изградили такива - майка няма. Ако на такова семейство не помогнем, след 15-20 дни пчелите ще станат търтовки. Очевидно е, че по това време не можем да разчитаме да се отгледа майка от тези маточници поради липса на търтеи. Помощта ни ще се състои да придадем по обичайните начини, майка от резервните заедно с пчелите, зимували на 3-4 пити. Ако нямаме резервни майки, осиротялото семейство го придаваме към някое по-слабо семейство.


НУКЛЕУСНИТЕ СЕМЕЙСТВА

    Нуклеусните пчелни семейства всъщност са отводки, които пчеларят прави с различни цели, но най-често за временно запазване на пчелната майка. В практиката е прието нуклеусните семейства заедно с нуклеусните кошери да се наричат с едно име - нуклеуси.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

Строителна рамка

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    За по-пълно оползотворяване восъкоотделянето на пчелите, освен чрез изграждане на пити (плодникови и магазини) може да стане чрез използването на така наречената строителна рамка. Тя се прилага, когато пчеларят има изградени достатъчно и качествени плодникави и магазинни пити за добиване на повече восък и за борба с вароатозата.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL