Брой 34   <<< предишен брой
 

ЗАЗИМЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

    Н.с. д-р Йордан Христов - ИЖН, секция "Специални отрасли"
    При зазимяването на семействата трябва да се стремим да им осигурим необходимите условия за благополучно презимуване - достатъчно количество качествена храна, добро затопляне на гнездото, защита от вятър, дъжд и сняг, защита от неприятели и спокойствие.
    (четете на стр. 2 на печатното издание)


МЕДОНОСНА РАСТИТЕЛНОСТ

ПЧЕЛАРСТВОТО СЕ НУЖДАЕ ОТ НОВИ ЗАЛЕСЕНИ ПЛОЩИ

    Проф. Георги ЦАНКОВ
    Пчеларството ни е подотрасъл на животновъдството. То както и самото животновъдство, наред с другите проблеми и потребности се нуждае от добре развита фуражна база, която да позволява да се получават големи количества и с високо качество пчелни продукти. Основен източник за тази цел е медоносната растителност в горите и в селското стопанство.
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


ОТ ПЧЕЛАРЯ ЗАВИСИ РАЗВИТИЕТО НА КОШЕРА

Влияние на температурата, влажността и газообмена на въздуха върху живота на пчелите и пчелното семейство

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Според Бижев, Недялков, Ненчев и др., много са факторите, които влияят върху жизнеността и продуктивността на пчелните семейства. Основни са външните и вътрешните фактори. Докато върху първите /климатични и атмосферни условия, разнообразие, продължителност и сила на пашата, присъствие на полезни и вредни за пчелите макро и микроорганизми и др./ пчеларят не може да повлияе, то върху вторите /качеството на майките, на пчелите и техният брой, восъчните пити, хранителните запаси, предпазване на пчелните семейства от токсикози, заразни и незаразни болести и неприятели, регулираните от семейството температура, влажност и газообменен режим в кошера/ той е в състояние да въздейства и да ги подпомага.
    (четете на стр. 2 на печатното издание)


Как да опазим пчелните семейства от болести?

    Ст.н.с. Калинка ГУРГУЛОВА
    Няма две мнения по въпроса, че чувствителността или устойчивостта на пчелното семейство към заболявания е в тясна връзка с проявлението на различни защитни механизми. Но основният въпрос на всеки пчелар е: "как трябва да отглеждам пчелните си семейства, така, че да не наруша тяхната биология и хармония и да не възпрепятствам действието на механизмите за естествената им защита от болести."
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


НЕ ОПУШВАЙТЕ МНОГО ПЧЕЛИТЕ!

Някои важни моменти при добива и първичната обработка за получаване на пчелен мед с най-високо качество

    Гл.ас. Динко ДИНКОВ, Тракийски университет - Стара Загора
    След т.нар. "узряване" на меда, включващо превръщането на нектара, маната или медената роса под влияние на отделяния от пчелите ензим инвертаза, както и набогатяването му с други ферментни и неферментни съставки (диастаза, кисела фосфатаза, естераза, пролин и др.), заедно с процесите на непрекъснато разбъркване от пчелите и вентилация за намаляване на водното съдържание, се получава качествено нов продукт - пчелен мед. За последващата обработка на питите мед от пчеларя е необходимо той да има определени познания, които са пряко свързани с качеството на меда.
    (четете на стр. 4 на печатното издание)


БИОЛОГИЧНОТО ПЧЕЛАРСТВО

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ НОРМИ

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    В предишните материали, свързани с биологичното пчеларство беше подчертано, че източниците на замърсяване на пчелните продукти са свързани с околната среда и прилаганата пчеларска практика. Доколкото става въпрос за пчеларската практика установено е, че основните замърсители са в резултат на провежданите ветеринарно-санитарни мероприятия за недопускане или за ликвидиране заболяванията по пчелите, независимо от това от какъв характер са - заразни, паразитни и др.
    (четете на стр. 5 на печатното издание)


ИСКАМ ДА БЪДА ПЧЕЛАР - УРОК ТРИДЕСЕТ И ЕДНО

ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ПРИ ПЧЕЛИТЕ

    Паразитните болести по пчелите са представени от вароатозата, акарозата, нозематозата, амебозата и др.
    (четете на стр. 7 на печатното издание)
   


ОЩЕ ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОЛЯМОТО НИ СЕМЕЙСТВО

Пчеларите от Дупница последваха другите

    На 27. септември т. г. в тържествена обстановка пчеларите от Дупница взеха единодушно решение да станат колективен член на Националния браншови пчеларски съюз.
    (четете на стр. 8 на печатното издание)


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL