Брой 29   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

Създаване на пчелин за биологично пчеларство


    Изборът на място (пчелин) за биологично пчеларство е едно от многото изисквания, с които собственикът му трябва да се съобразява. Това изисква да се подбере не само мястото, където ще бъдат разположени пчелните семейства, но да се проучи и целия район по отношение на изискванията, отразени в нормативните документи (наредба №35 на МЗГ).
    Мястото, на което ще бъдат разположени пчелните семейства трябва да отговаря на доста изисквания, свързани от една страна с възможности за развитие на пчелните семейства, а от друга с възможностите за получаване само на биологично чисти пчелни продукти. Тези изисквания са задължителни и се отнасят до:
    - пчелинът да е разположен извън населено място, а площта му, съобразена с броя на пчелните семейства като се осигурят по 10-12 кв. м за всяко едно от тях. Когато пчелните семейства са много - над 100-120 те се разделят на по-малки групи (на отделни пчелини) в същия район, но на разстояние не по-малко от 2 км между отделните групи.
    - пчелинът да е далече от промишлени предприятия, от животновъдни ферми и предприятия замърсители на околната среда (газове, пушек и т.н.).
    - мястото, определено за пчелин да е тихо, запазено от ветрове, сухо и отцедливо, с възможности семействата да бъдат разположени с източно или югоизточно изложение, далеч от големи водни площи.
    - пчелинът да е ограден без достъп на външни лица и животни с възможности за подстъпи до него на превозни средства.
    - медоносната растителност да бъде възможно най-близо до пчелина, за да бъде оползотворявана от пчелите без да се налага тяхното преместване (подвижно пчеларство не се разрешава). При наложителност от преместване се иска разрешение от органа издал сертификата.
    - теренът на пчелина да е подравнен (терасиран) със засадени на по-голямо разстояние едно от друго дървета за осигуряване на т.н. шарена сянка за пчелните семейства. Пред всяко пчелно семейство се осигурява площадка, а то се поставя на поставка висока около 20-25 см с лек наклон напред.
    - на разстояние от 3 км в района да няма други пчелини. Изискванията към района на пчелина се отнасят до:
    - релефа, като за предпочитане са хълмисти и полупланински пресечени местности.
    - наличие на разнообразна медоносна растителност, преимуществено на диворастящи видове, а културната медоносна растителност да бъде отглеждана по биологичен начин. Тази растителност да не е по-далеч от 3 км от пчелина и в нея да няма отровни медоноси, преобладаващи в определени периоди на цъфтеж.
    - медоносната растителност да осигурява продължителна и без големи прекъсвания паша през целия активен период от развитието на пчелите и да има поне една главна паша.
    Създаването на пчелин за получаване на чисти продукти и биологично пчеларство се осъществява чрез размножаване на собствените пчелни семейства или закупуване на такива от биологичен пчелин, както и закупуване на пчелни семейства от небиологичен пчелин, но само с разрешение на сертифициращата организация. В тези случаи (когато семействата не произхождат от биопчелин) се преминава през период на преход, който за отводките е 1 година, а за т.н. голи роеве - около 1 месец. Преходният период за обикновените семейства е също една година. В тези случаи (пчелни семейства и рояци) за тази преходна година е необходима пълна подмяна на восъчните пити. Големият проблем е, че восъчните основи, които ще се използват при подмяната на питите трябва да са направени от восък, произхождащ от пчелин с биологично производство. След разрешение може да се използва и восък от небиологично производство, но е получен от разпечатки на питите с мед или далаци (строителни рамки).
    Тези изисквания налагат пчеларят много добре да познава нормативните документи и стриктно да ги спазва. Освен това пчелинът трябва да е регистриран, а пчелните семейства идентифицирани съгласно Наредба №27/ 2002 г. на МЗГ. Отделно се прави и писмена заявка до сертифициращата организация, която ще осъществява и съответния контрол.
    Веднага след сертификацията на производството му започва и воденето на съответната документация, свързана с документиране на всички дейности на пчелина.
   
 

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL