Брой 14   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

Подвижно пчеларство:

I. ИЗБОР НА МЯСТО И ПОДГОТВЯНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЧЕЛИН

Н.с. д-р Йордан Христов, институт по Животновъдни науки, секция "Специални отрасли"
    За пълното използване на пашата е необходимо пчелина да се мести от едно място на друго, тъй като пчелните семейства използват най-добре нектароотделянето когато са в близост до цъфтящите растения. Това се налага и за по-доброто опрашване на селскостопанските култури, както и за постигане на следните цели:
    * Даване възможност на пчелните семейства за бързо и силно развитие през пролетта;
    * Повишаване добивите на мед и восък поради използването на няколко паши;
    * Избягване на продължителните периоди когато липсва паша на даденото място.
    За да имаме успех с подвижното пчеларство е задължително мястото, в което ще се местят кошерите, предварително да бъде много добре проучено, оценено в медоносно отношение и подготвено.
    Местата се проучват дълго време преди пренасянето на пчелина по следните основни показатели: вид растителност на даденото място, време и продължителност на цъфтежа на главните медоносни растения, приблизителни запаси от нектар и др. Тези данни трябва да са известни предварително, като въз основа на тях ние съставяме годишен план за подвижното пчеларство на нашия пчелин.
    Също така се проучва състоянието на пътната мрежа и възможностите за транспорт, както и наличието на други пчелини в изследвания район. Трябва да се знае, че при поставяне на няколко пчелина в една местност те не трябва да бъдат на по-малко от 50 м един от друг, а също и да не се поставят един пред друг, за да не става налитане на пчели от първия във втория пчелин.
    На стр. 3
 

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


    I.Състояние на пчеларството в Р. България.
    Пчеларството е наследство на българите от славянските му прадеди. Броят на пчелните семейства преди 20 г. беше надхвърлил 800 000, но сега е под 450 000, от което произлизат следните задачи:
    1. Ускорено развитие на биологичното пчеларство, като до 2006 г. се преодолее изоставането, а в 2007 г. да достигнем 800 000 пчелни семейства. За целта НБПС разработва и представя на Министъра на земеделието и горите годишни програми за развитието на пчеларството, а на Министъра на околната среда и водите - програма за поддържане на екологичното равновесие, свързано с пчелоопрашването.
    След утвърждаване на годишните програми, НБПС поема изпълнението им като ги довежда до знанието и се задължава да ръководи изпълнението им от областните и общинските си пчеларски дружества и индивидуални свой членове.
    2. НБПС подпомага пчеларите, преработвателите и търговците чрез:
    2.1. Бизнеспланове по САПАРД, ДФ "Земеделие", швейцарският екологичен фонд за развитие, американският фонд за развитие и сходните холандски, немски, австрийски, японски и др. институции у нас.
    2.2. Организира и координира дейностите по пчелоопрашването, като контролира и заплащането му.
    2.3. Провежда обучението по пчеларство по рамкова програма "Б" (чл. 10 от ЗПОО) и заедно с лицензиран Център за професионално обучение издава дипломи за "Пчелар" код 6124 или за "Пчелар" 6210406 - втора степен на професионална квалификация.
    2.4. Сдружаването на пчеларите в кооперации и търговски дружества за преработка, разфасоване и реализация на пчелните продукти на вътрешните и външни пазари.
    2.5. Изгражда общинските комисии от пчелари - проверители и съдейства на ветеринарните органи за поддържане на добър здравен статус на пчелите и качеството на пчелните продукти.
    2.6. Създава и поддържа база данни за производителите и търговците на пчели, пчелен мед и други пчелни продукти.
    2.7. Съдейства за увеличаване потреблението на пчелен мед и организира обучение на апитерапевти, съвместно със Сдружението за здравословно хранене и храни.
    На стр. 2
 

Само пчеларят ли е отговорен за качеството на пчелният мед

    На стр. 5

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL