Брой 16   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

ХАЙДЕ ЗАЕДНО!

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Пчеларството на Балканския полуостров и в нашите земи е съществувало много преди идването на Аспаруховите българи, просъществувало е през вековете на разцвет и падения на Българската държава и ще го има и след нас. Това е така, тъй като на това място, отредено да бъде наша Родина, климатичните условия са изключително благоприятни - меки зими, богата цъфтяща полска и горска медоносна растителност и не на последно място - традициите в отглеждането на пчелите. Пчеларството е било и ще бъде важен поминък за част от населението и източник на приходи за държавата ни. Неслучайно и тя - държавата, винаги е полагала грижи за него. Нека да си припомним, че още през първите десетилетия след освобождението ни от турско робство, през 1904 г. е приет и Закон за пчеларството, с който напр. се решава въпроса за опазване на пчелите от остри заразни заболявания.
    През периода на Втората световна война, когато населението се изхранва с хляб от картофи, за осигуряване на пчелните семейства с храна през зимата, се отпуска примесена с въглища захар, което прави родните ни майки изобретателни в опитите им да отделят въглищата от захарта, за да може и децата да хапнат нещо сладко.
    Нужно ли е да припомняме, че и след тази война с различни постановления и други държавни актове на пчеларите се раздаваше захар по намалени цени, че за предадена продукция от пчелите се даваха безплатни пчелни майки, че здравеопазването на пчелите беше безплатно, че пчеларските дружества получаваха по 2 стотинки за всеки килограм продаден пчелен мед, че и се извършваха планирани залесявания с медоносни култури и т.н.
    Затова нашето пчеларство беше в първата десетка на световното пчеларство. И ако трябва да бъдем обективни, следва да оценим по достойнство опитът на социалното ни министерство да включи пчеларството в социалните ни програми по заетостта. Хвала и чест за бялата лястовица! Същото може да се каже и за участието ни в програма САПАРД и фонд "Земеделие", а може би и в други фондове на ЕС. Явно има ръководители, на които е известна ролята на пчелите в природното равновесие и в икономиката.
    Малко или почти нищо все още не се прави по въпроса за прякото субсидиране на пчеларството от държавата. От него се нуждаят не ръководствата на "пръкналите" се под път и над път пчеларски организации, а преките производители - пчеларите. Тези, благодарение на които, ние имаме на трапезата си неоценимите пчелни продукти. Тези, които освен любов към пчелите, търпят и тяхното жило; които са превърнали хобито си в професия. Та нима трудът на пчеларя не е по-тежък от този на тютюнопроизводителя или на краваря например? И нека да си послужим пак с няколко примера:
    В Словакия за всяко отделно пчелно семейство, пчеларят получава 35 Евро, в Турция се поема от държавата голяма част от цената на пчелните майки, в Италия всеки производител на пчелен мед получава по около 2 лева на килограм субсидия от държавата и т.н.
    Защо да не обясним на тези, от които зависи, че една и по-малка субсидия, напр. 20 лева на пчелно семейство, ще стимулира заслужено пчеларите; че субсидия от 50-60 стотинки на килограм чист, нектарен мед, несъдържащ вредни вещества, ще върне качеството на нашата продукция и ще увеличи износа! Хайде заедно да го направим! А преди това и заедно да го обсъдим и обосновем!
    Очакваме предложенията ви!
 

ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ПЧЕЛАРСТВОТО

    От стр. 1
    Националният браншови пчеларски съюз /НБПС/ е сдружение с нестопанска цел, създадено за да работи за развитието на българското пчеларство. Съюзът обединява физически и юридически лица от цялата браншова верига - производители на мед и пчелни продукти, преработватели, търговци, специалисти по болести и лечение на пчелите, апитерапевти, производители на пчеларски инвентар, научни работници в областта на пчеларството - с една дума всички, свързани с този отрасъл.
    Макар и най-ново пчеларско обединение, НБПС бързо печели популярност, най-вече заради реалната подкрепа, която оказва на своите членове. За пчеларите особено полезна се оказа помощта, която получават във връзка с програма САПАРД. Освен първоначални консултации, експертите на съюза разработват и бизнес планове за своите членове. До момента са разработени около 50 проекта, като голяма част от тях вече получиха финансиране по програмата.
    Достъпът до информация - научна, търговска, професионална и пр. също е сред приоритетите на съюза. За целта от началото на годината започна да излиза специализирано издание - в. "Пчеларски вестник" - това е единственият и първият за страната седмичник, посветен на проблемите на пчеларството. Осигуряването на актуална информация става и чрез интернет страницата на съюза:
    http://nbps.press.bg
    Обучение на нови пчелари, както и усъвършенстване на професионалните умения на пчеларите с опит, също е сред приоритетите на съюза. Националният браншови пчеларски съюз съвместно с Центъра за професионално обучение - "НЕОДАН", организира курсове по пчеларство за придобиване на II квалификационна степен за специалността "Пчелар". Лектори са най-изявените научни работници в областта на пчеларството, а практиката се води на организиран за целта пчелин.
    Основна цел на НБПС
    е увеличаване броя на пчелните семейства в страната и достигането на количествата от 1972 г., а именно 800 000 бр. В момента пчелните семейства у нас са около 350 000 броя.
    Когато се говори за увеличаване броя на пчелните семейства, обикновено се акцентира върху меда и пчелните продукти, говорим за цени, възможности за износ и пр. Но не по-малко важна е още една функция на пчелите - опрашването на растенията. Икономическият и екологичен ефект от тази дейност е очевиден, а ползата от пчелите за цялото селско стопанство едва ли се нуждае от коментар. Ето защо развитието на пчеларството далече надхвърля интересите на хората от този бранш, то би трябвало да е елемент от цялостната държавна политика за развитие на селското стопанство.
    Развитието на сектора не може да става без
    държавна подкрепа и субсидии за пчеларите.
    Тази подкрепа може да бъде представена в различна форма - от безплатни лекарства за пчелите до директно финансиране. В момента пчеларите могат да разчитат на безвъзмездни субсидии единствено от програма САПАРД. Над 90 % от проектите за пчеларство, одобрени от МЗГ, са разработени от експертите на НБПС. Благодарение на субсидиите стана възможно създаването на няколко големи модерни пчелина. За съжаление обаче в момента по програма САПАРД не се приемат проекти, свързани с пчеларството. А и само една програма, насочена предимно към по-големите производители, не може да отговори на нуждите на целия отрасъл. Необходима е целенасочена държавна политика, която да осигури субсидии за сектора в дългосрочен план. Това ще осигури не само производството на по-големи количества мед, но и ще гарантира осъществяването на най-важната функция на пчелите - опрашването на растенията.
    НБПС работи за обединяване на всички пчелари
    Пчеларите се нуждаят и от едно неправителствено сдружение, което да ги подпомага и да представлява интересите им. Подобно обединение безспорно е Националният браншови пчеларски съюз, а една от ключовите думи в неговата дейност е "обединение". Обединение на всички, които вече работят или имат желания да работят за развитие на пчеларството - от производителите до преработвателите и търговците.
    След встъпителните му думи, от журналистите бяха зададени въпроси по различни аспекти от дейността на организацията, на които представителите на НБПС дадоха съответните отговори.
Екип на ПВ

КЪДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЧЕЛАРИТЕ?

    В условията на откритост и гласност, повечето българи знаят всички холивудски клюки и какви ли не излишни неща, но никой не разбра къде бяха дадени парите от разните фондове за обучаване на пчеларите в България. При наличието на три вестника и две специализирани списания в нито едно не се намери едно от ведомствата предоставило парите да каже открито кой е спечелил конкурса и къде са разпределени тези средства? Това е едната страна на въпроса.
    Другият по тревожен въпрос е кой има право да организира курсовете, в известна степен това е известно- лицензираните учреждения (друг е въпроса дали навсякъде се спазва). Най -тревожен обаче е въпроса , кои имат право да са лектори и да обучават пчеларите? За най- голямо съжаление в различните краища на страната за лектори са "подбрани "случайни лектори. Случайни, защото това са хора близки до организаторите на курсовете, без съответния ценз и подготовка.
    Колко от парите ще отидат за лекторски и колко за приятеля предпочел го за лектор?
    Хора пчеларстващи от 3-4 г. и имащи 3-4 пчелни семейства биват избирани за лектори. Какво могат да научат и каква практическа подготовка ще дадат на курсистите желаещи да станат пчелари , след като те все още много малко знаят и могат? Как ще проведат изпитите и ще установят нивото на подготвеността на отделните курсисти?
    След като се отпускат пари не беше ли целесъобразно кандидатите и избраните за лектори да бъдат подложени на някакъв тест или изпит с оглед да се прецени тяхната подготовка и възможности?
    В София е изграден Научно-консултативен съвет по пчеларство включващ почти всички научни работници и специалисти в областта на пчеларството в България /"Пчеларски вестник" бр. 4 от 15.03.2004 г./
    През 2002 г. е регистрирано сдружение " АПИ" с цел развитие на екологично и конкурентноспособно пчеларство и разпространение на пчеларски знания. /за контакти проф. Г. Цанков тел 02/865-61-80/.
    Не е ли редно сега когато курсовете са към своя край поне в изпитните комисии да влязат хора подготвени, преподаватели от съответните институти, специализирани селскостопански училища, хабилитирани и подготвени по пчеларство личности, които биха преценили и ако е необходимо допълнили познанията на курсистите?
    Аз мисля, че тези които са дали парите, заслужава да помислят по горните въпроси и докато не е късно да поправят грешките и пропуските.
Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL