Седмичник на Националния Браншови Пчеларски Съюз
 
http://www.bcci.bg - Българска търговско-промишлена палата

www.education-bulgaria.org - Национален център за професионално обучение в системата на БТПП


 
 
 

 

 
 
 

 
  [НБПС] [Членство] [Книга за гости] [Пчеларски форум]
 
Добре дошли в сайта на
Национален браншови пчеларски съюз

Да Ви се представим

    Уважаеми колеги и приятели,
Вече е факт първият брой на "Пчеларски вестник", орган на Националния браншови пчеларски съюз. Вестникът излиза като печатно и като електронно издание. Той идва, за да запълни една празнота, която продължава вече 18 години. През цялото това време отрасълът Пчеларство стои встрани от вниманието на държавата и нейните компетентни институции. Сменят се депутатите в Народното събрание след поредните избори, идват и си отиват правителствата, но за съжаление, нищо добро не се случва на българските пчелари. Нещо повече - отрасълът не е отминат от дълбоките процеси на разруха, обхванали всички области на икономиката. Още четете тук...

  

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА АДЕКВАТНИ МЕРКИ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПОСТИГАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В
РАЗШИРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
VS/2009/0493

evro

Този проект се отнася пряко за пчеларството, също така ще засяга земеделието
като цяло, както и свързани със земеделието сектори: хранително-вкусовата
промишленост, производство на инвентар за пчеларството, преработвателната промишленост,
търговци, доставчици на услуги в земеделието , професионални земеделски производители.
Цели на проекта
-Проучване на ключови аспекти, които влияят върху развитието на бранш пчеларството, като заетостта,
производителността на труда, ролята на синдикатите и работодателските организации ,професионални съюзи в бранша,
формите на социален диалог и консултации, както и съществуващата правна рамка за индустриалните отношения в
бранша в България, Румъния, Унгария, Италия, Испания.
-Обмен на информация относно параметрите, свързани със сезонната работа, свободното движение на работници и
гъвкавата сигурност, национални и общоевропейски мерки срещу незаконното наемане на работа.
-Разработване на конкретни мерки и предложения в приоритетите на националните политики на страните, участващи в проекта,
във връзка с откриване на повече и по-добри работни места и създаване на по-мотивирани и високо квалифицирани работници
-Предприемането на адекватни мерки за насърчаване на обучението на служителите в сектора и за насърчаване на равен достъп на
земеделските производители / пчеларите / до публичните услуги и социалната защита.
-Подобряване на процеса на водене на социален диалог ,чрез активното участие на структурите на
работодателските организации от сектора -на международно, национално и секторно равнище
за създаването на стратегии за подобряване на бизнес средата и социалното включване и
по-добри индустриалните отношения
Структура на проекта
-5 Семинари (България, Румъния, Унгария, Италия, Испания)
-1 Конференция (България)
- Публикации в специализирани и свързани с пчеларството и селското стопанство издания
- Въпросник за анализ на ситуацията в сектора
- Разпространение на информационна брошура
-Разпространение на новинарски бюлетин-' Индустриални отношения в сектора на пчеларството,
преглед на положението в България, Румъния, Унгария, Италия и Испания "
- Он-лайн информация за проекта
- Представяне и обработка на печатни материали материали
Приоритетите на проекта
Този проект ще постави акцент върху приоритетите на европейския социален диалог и дебат за
индустриалните отношения и ще провокира дискусии по конкретни теми и адекватни мерки за
инвестиции в работещите и за адаптирането на работниците към новите изисквания на икономиката
/ глобализацията, финансовата криза, повишаване на конкурентоспособността, създаване на по-добри и
повече работните места.В проекта ще бъдат представени като основни темте, отнасящи се до справедливо
разпределение на доходите, достойни условия на труд, адекватни възможности за трудова заетост в сектор,
право на социална защита при рискове като болест, инвалидност, безработица и старост, подкрепа за
семействата, възможности за образование за всички, защита срещу бедността и разширяване на достъпа на
работници в сектора до услугите от общ интерес. Друг въпрос, по който проекта ще се фокусира е
мобилността на работници в сектора на селското стопанство в рамките на Европейския съюз(Мобилността има специални социални последици, като например социалното и семейното положение на мигрантите и членовете на техните семейства, социалният дъмпинг.Основно във връзка с незаконната заетост, жилищни условия на мигрантите и потенциални ефекти върху пазара на труда)

РЕЗЮМЕ
B.H. – 04.03.03.01
Project: VS/2009/0493

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА АДЕКВАТНИ МЕРКИ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПОСТИГАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В РАЗШИРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 

ЗЕМЕДЕЛСКТИ РАБОТНИЦИ трябвя да участват Пчеларите често са изключени от,
по- активно в процеса на взимане на решения, процеса на вземане на решения
които са от значение за тяхноо благополучие тъй като те не винаги са признати
и повишават техния потенциал за участие в като отделна група със специфични нужди честни индустриални отношения и те не са организирани
и не се представляват от синдикати,
а предимно от професионални или съсловни организации

Пет работни срещи и една конференция

- Първа работна среща по проект, в България, София
30-31 март 2010 г. хотел "Родина"

Първият семинар е с технически и информационен характер - представя подробен план за действие, структурата и целите на проекта и екипа, отговарящ за изпълнението на проекта .

Акценти на срещата

- Представяне на проекта-Цели, задачи; управленска, структура; Ролята на партньорите
- Представяне на партньорите и тяхното участие в проекта.
- Социален диалог в селското стопанство , форми на социален диалог и консултации сред основните актьори в сектора
-Правна рамка за индустриалните отношения в бранш пчеларството в България, Румъния, Унгария, Италия, Испания,
Дискусии:
- тема :” Какво знаем и как можем да допринесем за развитието на националните планове за действие за социален диалог в бранш пчеларство; Националните мерки срещу незаконното наемане на работа - случай България - случай селско стопанство - бранш Пчеларство

Целева група / Участниците

- Национални организации на пчеларството, земеделски производители, представители на организациите на партньори по проекта, професионалните пчелари, експерти от българското Министерство на земеделието и храните и българското Министерство на труда и социалната политика, представители на браншови структури на работодателите в селското стопанство, членуващи в Българската камара на търговията и индустрията

 

- Втора работна среща на проекта, Унгария, Budabest
22-23 април 2010 г. хотел "" Art'otel "

• Тази среща беше много отговорна и се проведе под формата на дискусионни модули.
Срещата допринесе за ясно определяне на отговорностите на националните, секторните и професионални институции / организации, представляващи интересите на земеделските производители / пчеларите и каква е тяхната роля за подобряване на състоянието на заетостта на национално ниво и за подкрепа на националните законодателни рамки в тази област.

Изводи от работната среща :

Повечето земеделски стопанства от България, Румъния, Унгария, Италия и Испания са семейни земеделски стопанства.
• Всеки земеделски производител, който беше помолен по време на работна среща, да споделят своето виждане за бъдещето на пчеларството, посочени необходимостта от "навременни" мерки за поддържане на селскостопанската заетост в дългосрочен план и за "навременни стратегии, за да стане земеделието , по- конкурентноспособно, да се предложат нови начини за организиране на работното време в селското стопанство и да се отговори на нуждите на работниците и служителите в сектора и в отделните отрасли, както и за насърчаване на заетост в сектора, чрез провокиране на повече инвестиции и технологични иновации и биотехнологични и опазване на околната среда.

Акценти на срещата

-Условията на труд в селското стопанство и по-специално в бранш Пчеларство – членстро в ЕС - пример -Унгария - междусекторни разлики в заплащането на труда , работното време, договорни отношения)
-Условия на труд в селското стопанство и по-специално в бранш Пчеларство - организация на работата, обучение, квалификация, здравословни и безопасни условия на труд.
Дискусии:
-Национално представителни организации / синдикати / професионални организации - в бранш пчеларство.
-Кои са основните участници в социалния диалог - бранш Унгария?
-Националните мерки да се осигури социално осигуряване за професионална пчелари, сезонни работници, работници-мигранти;
- Националните мерки срещу незаконното наемане на работа.

 

Целева група / Участниците

- Национални организации в пчеларството, земеделски производители, професионални пчелари, експерти от Министерството на селското стопанство

 

Трета работна серща , Румъния, Букурещ
27-28 май 2010 г. хотел "" Финикия Grand Hotel "

Акцентът беше поставен върху национални програми и мерки, свързани с:
* Подобряване на имиджа на заетостта в селското стопанство / пчеларството;
* Насърчаване на професионалното обучение и умения;
* Превенция на професионалните рискове, специфични за сектора;
* Определяне и прилагане на нови видове договори, които едновременно са за повишаване на конкурентоспособността и увеличаване на заетостта в селскостопанския сектор, като срочни договори, непълно работно време, сезонна работа и временна работа;

Изводи от работната среща :
Законност на работа, , има истински проблем за сезонни работници в селското стопанство, в днешно време, които са уязвими и след приватизацията и процесите на преструктуриране в сектора и са готови да отидат на всички форми на договорни отношения, за да получат някакъв шанс за по-добри условия на живот за себе си и за техните семейства

Акценти на срещата
Условията за наемане в селското стопанство и по-специално в Пчеларство –
- Румъния - страна-членка на ЕС - заплатите, работното време, договорни отношения;. Условия на труд в селското стопанство и по-специално в Пчеларството - организация на работата, обучение, квалификация, здравословни и безопасни условия труд, перспективите за социален диалог.
- Примери за добра практика з аводене на социалния диалог в сектора.

Целева група / Участниците

- Национални организации в пчеларството, земеделски производители, професионални пчелари, експерти от румънското Министерство на земеделието и румънското Министерство на социалната политика, представители на браншови структури на работодателите в селското стопанство.

 

 

 

 

Четвърта работна среща , Италия, Рим
24-25 юни 2010 г. хотел "Кампо де Фиори"

 

По време на работна среща на партньорите по проекта споделена информация за данните за заетостта и стратегии, предназначени да спомогнат за по-доброто интегриране на земеделието и нейните клонове в политиките на пазара на труда на държавите-членки.
Дискутиращите се опитаха да намерят най-подходящите отговори на нуждите на селското стопанство и браншовете му за това как да бъдат оборудвани с по-вече и по- квалифицирани работници с различни умения и млади и обучени работници


Изводи от работната среща :

Заетостта в селското стопанство се характеризира не само с висок дял на самостоятелно заетите лица, но и от голям брой сезонни и временни работници.

Акценти на срещата

Дискусия: - Семейните ферми – семейния труда е ключов елемент на селското стопанство
- Селско стопанство продължава да бъде движеща сила за икономическото и социално сближаване
- ОСП

Целева група / Участниците

- Национални организации в пчеларството, земеделски производители, професионални пчелари

 

Пета работна среща , Испания, Барселона
09-10 август 2010 г. хотел "Кажи Jillermo

Акценти на срещата
- Несигурната работа и селското стопанство
- Работна миграцията = сезона работници; работни емиграция = незаконния труд в селското стопанство
Акцентът беше поставен върху заетостта и социалната защита в условията на глобалната финансова и икономическа криза, стратегии за справяне с последиците от кризата.
Партньорите идентифицираха като въпрос от особена важност, прилагането на секторния социален диалог за сключване и стриктното прилагане на колективните трудови договори в областта на земеделието, за регулиране на сезонна работа и като се вземе предвид спецификата на сектора и темпа на работа, - ясни и чесни правила при предоставяне на социални услуги, заплати, работно време, извънреден труд и жилищните условия,
- Ясни правила и условията за подновяване на договорите и контрол от независим орган, за да се избегне всякакъв вид натиск върху земеделците.

 

Целева група / Участниците
- Национални организации в пчеларството, земеделски производители, професионални пчелари

 

- Заключителна конференция проект, България, София
09-10 октомври 2010 г. хотел "Salt Palace"

 

Участие в среща взеха представители на социалните партньори в сектора - национални организации на пчеларите, неправителствени организации и държавни експерти от земеделското министерство и министерството на труда, която се играе важна роля в постигането на целите на проекта и ползите да достигнат до земеделските производители

.
Изводи от Конференцията :
Социалният диалог в Европа е много разнообразна, но има някои правила, с които трябва да сме наясно и да се прилагат.
Как можем да създадем по-добри работни места? - Чрез обучение защото без обучението и без инвестиции в младите хора - не може да се подобри състоянието на сектора и на отделните браншове .
Земеделие и Пчеларство не разполагат с добър имидж, но това трябва да се подобри за младите хора.
Социалните партньори / на отраслово или браншово равнище следва да повишат своите усилия и да предложат идеи за промяна на правилата в селското стопанство
Социалните партньори на отраслово или браншово равнище следва да засили техните усилия и да предоставят идеи, които да гарантират равни права на сезонните работници на национално равнище в различните страни от ЕС и равни права за достойни условия на труд в Европейския съюз.

Акценти на конференцията
- Разширяването на ЕС - равен достъп на земеделските производители / пчеларите / до публичните услуги и социалната защита.
-Разработване на национални планове за действие в подкрепа на развитието на социалния диалог в сектора и в бранш пчеларство.
- Постигане на конкурентоспособността и ориентацията на пчеларството в отговорна изискванията на пазара на труда и на новите индустриални отношения и глобализиращото се общество.

Дискусионни теми :
Обмена на добри практики - съществуващи и бъдещи информационни мрежи за обмен на информация по отношение на колективните трудови договори, условия на труд, здравето и безопасността при работа.
.

Целева група / Участниците

- Национални организации в пчеларството, земеделски производители, представители на организациите партньори по проекта, професионалните пчелари, експерти от българското Министерство на земеделието и храните и българското Министерство на труда и социалната политика, представители на браншови структури на работодателите в селското стопанство, членуващи в Българската камара на търговията и индустрията , експерти от Конфедерацията на независимите синдикални организации в България.

 

 

      
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL